வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Sunday, April 10, 2011

ஏப்ரல் - 13


தவறாது வாக்களிப்போம் ! கடமை நிறைவேற்றுவோம் !


BSNL தொழிற்சங்க தேர்தல் போல் அல்லாது .....


நமக்கான நல்ல பிரதிநிதி தேர்ந்து எடுப்போம் ......!