ராஜபக்ஷே இந்திய மண்ணில் இருந்து தோல்வி முகத்தோடு இலங்கை செல்ல வைத்து


தமிழ் மனங்களின் வலிக்கு மருந்தாய்


உலக கோப்பை வென்ற இந்திய அணிக்கு நமது வாழ்த்துக்கள்