ஒளி படைத்த கண்ணினாய் .... 


S. RETHINA VEL,   TTA(IMPCS)   V. SENTHIL NATHAN TTA(SIRKALI)
இலக்கு நோக்கி பயணித்து
                                    BSNL  தழைத்திடும் என நம்பிக்கை கீற்று ஆதாரமாய்
            சிறந்த சேவைக்கான விருதுகள்
                       பெற்ற தோழர்களை உவகையோடு வாழ்த்துகிறோம் !