வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Saturday, January 28, 2012

welfare fund

திருமண கடன் உதவி ரூ.30,000/- லிருந்து ரூ. 50,000/- என உயர்த்தப்படுகிறது.    ரூ. 2000/- வீதம் 25 மாதங்களுக்கும், வட்டி 26 வது மாதம் ரூ. 2708/-    சம்பளத்தில் பிடித்தம் செய்யப்படும்.