வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Friday, June 7, 2013

Congratulations Comrades !
DOT Approved today 78.2% IDA merger.
C. Singh (General Secy)
Congratulations Comrades ! Com Islam, President, NFTE reports that according to BSNL sources, DOT has approved merger of 78.2% IDA.
இது பேச்சு வார்த்தையில் ... எட்டப்பட்ட முடிவின் அறிவிப்பே ...
போராட்ட விலக்க அறிவிப்பு அல்ல ... ஏற்கனவே நிர்வாகத்தின் /
DOT  ஆகியவைகளின் 
கேள்வி கணையும் ... தேவையற்ற தாமத  முயற்சியும் 
நாம் 
நன்கறிவோம் ... எனவே இது போராட்ட 
விலக்க  அறிவிப்பு அல்ல ... அல்ல !