வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Monday, July 25, 2016

நலம் தானா

இருசக்கர வாகனத்தில் வந்தோரை ...வந்திருந்து  
பயணகுறித்து நலம் விசாரித்து ...வாழ்த்திய 
தோழர்கள் பட்டாபி ...தமிழ்மணி