வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Friday, September 16, 2016

TMTCLU மாவட்ட மாநாட்டில் ...
TMTCLU மாவட்ட மாநாட்டில் ...
முன்னாள் மாவட்ட சங்க நிர்வாகிகளுக்கு பணி ஓய்வு பாராட்டும் ...
மாவட்ட மாநாடு சிறக்க உற்சாக பணியாற்றிய ...
ஒப்பந்த ஊழியர் சங்க தோழர்களுக்கு ...
மாநில சங்க நிர்வாகிகள் ...கதராடை அணிவித்த பொழுது ...