கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

BSNL செல் டவர்களை 
BSNL லிலிருந்து ....பிரித்து 
தனி நிறுவனம் உருவாக்கும் 
சதியை கண்டித்து 
BSNL ஊழியர் மற்றும் அதிகாரிகள் சங்கங்கள் 
இணைந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் 
(கிளைகள் தோறும்)
27.10.2016-வியாழன் 
மதியம் 1.00 மணி  - குடந்தை G M (O ) 
அனைவரும் திரளாய் வருக !