மனுசங்கடா.. நாங்க மனுசங்கடா.. "மக்கள் கவிஞன்" இன்குலாப் மறைந்தார்