வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Monday, December 26, 2016

NON EXECUTIVE ஊழியருக்கு ஊதிய குழு அமைப்பு

BSNL நிர்வாகம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சங்க பிரதிநிதிகளை உறுப்பினராக இந்த குழுவில் இணைக்கவில்லை .