வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Thursday, January 12, 2017

பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்


வழங்கட்டும் வானத்து...மேகம்
தணியட்டும் வயல்களின் ...தாகம் 
விளையாட்டும் நம்மூன்று ...போகம் 
முடியட்டும் விவசாயச்...சோகம்