கோழிக்கோடு NFTE மத்திய செயற்குழு

கோழிக்கோடு மத்திய செயற்குழுவில் 
SEWA பொதுசெயலர் தோழர் N D ராம்