தோழர் .பட்டாபியின் கட்டுரை பகத்சிங் குறித்து படிக்க ...clickhere