மாதர் ...தமை இழிவு செய்யும் மடமையை கொளுத்துவோம் ....
மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்