17.9.18

தேவை ...ஒற்றுமை


நான் .. நீ ... என்பது தவிர்த்து ...ஊதிய குழு வெல்ல வேண்டிய நேரமிது  எனவே தற்பொழுது மட்டுமல்ல ...எப்பொழுதும் தேவை ஒற்றுமையே என மத்திய சங்கம் விடுத்துள்ள அறிக்கை  கிளிக்