22.12.18

அஞ்சலி

தான் ஒரு எழுத்தாளன் எனும் கர்வத்தை ஒருபோதும் வாசகனிடம் காட்டாதவர் பிரபஞ்சன்