5.1.19

காலங்களில் ...அவன் வசந்தம்வணங்குகிறோம் ... வாழ்வெல்லாம் ...
ஓம் பிரகாஷ் குப்தா எனும் ..
மா மனிதனை !