போனஸ் ...சம்பளம்


பெருந்திரள் தர்ணாவில் பங்கெடுத்த....அனைவருக்கும் 
நன்றி .... நன்றி ...நன்றி !
போனஸ் வரும் 28 ம் தேதி 
சம்பளத்துடன் .... இணைந்து கிடைக்கும் ...