வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107
Image result for decrease image
01-01-2017 முதல் IDA 0.8% குறைவு...
01-01-2017 முதல் IDA 0.8% சதவீதம் குறைந்துள்ளது.
இத்துடன்..., மொத்த..., IDA...,
(120.3% - 0.8%) 119.5% சதவீதம் ஆகும்