வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Monday, January 8, 2018

BSNL Corporate office issued orders regarding increase in the existing rate of employees contribution towards superannuation pension scheme in respect of directly recruited employees of BSNL from 3% to 5%  of Basic pay w.e.f.01.04.2017
நேரடி நியமன ஊழியர்களுக்கான பென்ஷன் திட்ட சதவீதம் உயர்வு