7.11.18

நவ 8 - பணமதிப்பு நீக்க இரண்டாம் ஆண்டு அஞ்சலி

Image result for demonetisation cartoons