வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Tuesday, January 24, 2012

மத்திய சங்க செய்திகள்


* VRS குறித்த எந்தஒரு இறுதி முடிவும் எட்டப்படவில்லை .

* ஓய்வு பெரும் வயது 58 என குறைபதற்கான திட்டம் ஏதும் இல்லை .