வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Monday, July 25, 2016

ஒன்றுபடு ...நிமிர்ந்திடு ...வென்றிடு ...

ஒற்றுமையை சிறைபிடித்த வேலூரில் ...
முக்கனிகளோடு..சங்க கொடியை ...
நெஞ்சில் சுமந்து 
குடந்தை தோழர்கள் .....