வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Thursday, May 18, 2017

நன்றிகள் ...பல...

Image result for thanks in tamil
கருணை அடிப்படை பணி ...
தற்பொழுது 
கருணை பெருங்கடல் பணியாகிவிட்ட சூழலில் ...
இளம்வயதில் ...NFTE  இயக்கத்தில் பிடிப்பு கொண்ட
தோழன் . V .ஜெயராமன் TOA  S/O வஜ்ரவேல் SI 
திடீர் மரணமடைந்தான் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் ...
தற்பொழுது அவரது மனைவிக்கு 
வேலைவாய்ப்பு பெறப்பட்டுள்ளது ...
மாநில சங்கத்திற்கு நன்றி