திரள்வோம் ...அகற்றுவோம் ....அத்துமீறலை ....கொள்ளையை ....