விடாது சிவப்பு ...

மாநாட்டு  சங்க கொடியேற்ற நிகழ்வில் ...
திரளாய் ..தோழர் தோழியர் .. திரண்டனர் ...