ஒப்பந்த ஊழியர் ஊதியம் ...
முன்னேற்றத்தை நோக்கி ....